អំពីក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១២ និងបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (Co. 1052KH/2012)។ ពួកយើងផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មការបង្កើតកម្មវិធី វេបសាយនិងសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ដល់អតិថិជនទៅតាមប្រភេទឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនយើង អាចបត់បែនគ្រប់កាលៈទេសៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមតម្រូវការអតិថិជនដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។ យើងមានវិស្វករផ្នែកកម្មវិធីនិងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសខ្ពស់ដើម្បីជួយ និងដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់អតិថិជន