ព័ត៌មានថ្មីៗ

ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្តដា ឆ្នាំ​២០១៤ ផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រ NCDP មក​ប្រើកម្មវិធី SANKOR
ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៤ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ Kampongspeu City Hotel
ថ្ងៃទី២០  ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៤ បញ្ចប់ការ​អភិវឌ្ឍកម្ម​វិធីគ្រប់គ្រង​ឯកសារ​សំរាប់CCIM
ថ្ងៃទី១៥  ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៣ បញ្ចប់​ការ​អភិវឌ្ឍកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ​ប្រភេទវីដេអូរ
ថ្ងៃទី២០  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣ បញ្ចប់​ការ​អភិវឌ្ឍកម្មវិធីគ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​តុលាការ​សំរាប់​អង្គការ CCHR
ថ្ងៃទី១៥  ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៣ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ ARK Global Corporation
ថ្ងៃទី១០  ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ​២០១៣ ផ្សព្វផ្សាយ​សេវាកម្ម  Internship
ថ្ងៃទី២១  ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៣ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ Cambodia Exotic Holidays
ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៣ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ Cambodia IT Associtation (CITA)
ថ្ងៃទី២៨  ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ Fun-Park Entertainment
ថ្ងៃទី១៥  ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៣ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ Chaktomuk School Alumni
ថ្ងៃទី០៤  ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៣ ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក INTERNSHIP

 

ព័ត៌មាន​ចាស់​ផ្សេង​ទៀត

កំណត់ហេតុផ្សេងៗ